Tjenesteavtale for MinSmåjobb™


MinSmåjobb™ utvikles og driftes av:

Appos Risan Org. no. 921522436 mva
E-post: 
post@appos.no

Tjenesten driftes under følgende domene: 
https://www.minsmajobb.no/

Tilhørende domener:
https://www.minsmåjobb.no/
https://www.smajobb.no/
https://www.småjobb.no/
https://www.jobyy.no/

Tilgang kan også fås igjennom mobil appen minsmajobb™ for ios og android.

Appos konseptet MinSmåjobb blir heretter omtalt som minsmajobb.no™

Når du registrerer deg på minsmajobb.no™ eller tilhørende domener må du hake av for "Jeg godtar vilkårene for bruk av tjenesten". Med dette bekrefter du å ha lest og aksepterer betingelsene som gjelder for bruk av tjenesten.  Minsmajobb.no™ vil oppdatere deg om større endringer, men du plikter å være oppdatert på de vilkår som gjelder ved bruk av tjenesten.


1. PARTER

Minsmajobb.no™ er en digital møteplass for personer og bedrifter som ønsker hjelp til oppdrag (Heretter kalt oppdragsgiver) og personer eller bedrifter som ønsker å utføre oppdrag (Heretter kalt hjelper)Brukere kommer i kontakt med hverandre på chat der oppdrag diskuteres og forpliktende avtaler inngås.


2. SMÅJOBBREGELVERKET

Alle som tilbyr eller benytter seg av private tjenester plikter å sette seg inn i småjobbregelverket. Lenke til informasjonsfolder legges ved alle relevante eposter og er tilgjengeliggjort via nettsidene. Vår informasjonsfolder kan også lastes ned her


3. DEPOSITUM & AVGIFTER

Minsmajobb.no™ har som intensjon å være gratis frem til oppdrag eller befaring avtales. Hjelper er allikevel økonomisk ansvarlig for rett bruk av tjenesten.

Depositum
Hjelper er ansvarlig for et depositum tilsvarende oppdragsgebyret. - Med forbehold om at chatreglene (§4) er fulgt, frigis depositum i sin helhet når avtale ikke oppnås. 

Oppdragsgebyr
Når et oppdrag er avtalt og bekreftet av begge parter blir hele depositum omgjort til oppdragsgebyr. Hjelper får oppdragsgebyret tilbakebetalt fra oppdragsgiver via godtgjørelse for oppdraget. (Bruk vår oppdragskalkulator)

Befaringsgebyr
Befaring er en betalt tjeneste der hjelper betaler for å møte eller å kommunisere med oppdragsgiver utenfor minsmajobb.no™s tjenester. Befaringsgebyr er vårt alternativ til betalte abonnement og skal sikre våre hjelpere en verdi i form av en bekreftet avtale om befaring. Vær oppmerksom på at dersom partene enes om at hjelper skal utføre oppdraget må partene returnere til Minsmajobb.no™ der oppdragsgiver plikter å velge hjelper og skissere en oppdragsavtale. Befaringsgebyret bortfaller i sin helhet når avtale er bekreftet.


Gjeldende satser

Estimert verdi på oppdrag*

Oppdragsgebyr/ depositum

Befaringsgebyr

Kr. 300 - 500

kr. 39.- 

kr. 24.- 

Kr. 501 - 1000

kr. 59.-

kr. 29.-

Kr. 1001 - 2000

kr. 89.-

kr. 42.-

Kr. 2001 - 5000

kr. 135.-

kr. 75.-

Kr. 5001 - 10 000

kr. 245.-

kr. 120.-

Over kr. 10 000

kr. 355.-

kr. 150.-

Gebyr for timebetalt oppdrag er basert på estimert tidsbruk for oppdraget multiplisert med timebetaling. (antall timer * timelønn = Verdi på oppdrag)

*Oppdragets verdi blir automatisk estimert og kan avvike fra den reelle prisen som blir avtalt for oppdraget. Gjeldende satser blir opplyst på hvert oppdrag og er identisk for alle hjelpere uavhengig av tilbud eller priser som avtales. Dette, for å sikre like konkurransevilkår.


4. CHATREGLER

Chatloggen kan brukes som avtalegrunnlag, og partene skal ha rett til å henvise til kommunikasjon ved tvist. Loggen skal derfor vise den hele og fulle kommunikasjon frem til avtaletidspunktet.  Å kommunisere, eller å avtale et møte utenfor vår chat uten at det foreligger en bekreftet avtale er strengt forbudt og vil for hjelper resultere i helt, eller delvis tap av depositum. Regelbrudd vil for begge parter resultere i begrenset konto eller tap av bruksrett.

All kommunikasjon overvåkes digitalt og chatten kan derfor ikke ansees som en privat samtale. Vår behandling er allikevel intern og data utleveres ikke til 3. part med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.

Ved bruk av vår chat godkjenner du lagring av data i opp til 5 år, og at du, din samtalepartner og Minsmajobb.no™ har rett på utskrifter fra chatloggen.


5. REGLER FOR OPPDRAG

Før oppdragets oppstart skal partene bekrefte en enighet om avtale. Dette gjøres i + menyen som er tilgjengelig i chatten like ved meldingsfeltet. Dette gjelder også om partene enes om at ingen avtale er nødvendig, eller at en avtale skal lages på et senere tidspunkt. Avtalen er først gyldig når avtalen er bekreftet.


6. REGLER FOR BEFARING

Før oppmøte til befaring skal partene bekrefte tid og dato for befaringen. Dette gjøres i + menyen som er tilgjengelig i chatten like ved meldingsfeltet. Avtalen er først gyldig når avtalen er bekreftet. 

7. REGLER FOR EVALUERINGER

Det er kun oppdrag som er avtalt via. minsmajobb.no™  tilrettelagte funksjoner som kvalifiserer for evalueringer.  Begge parter kan kansellere avtale før jobbstart uten å risikere negativ vurdering.  For begge parter må avtalt bruddgebyr innfris for å unngå negativ vurdering.  Evaluering mottatt etter påbegynt arbeid kan innklages og krever dokumentasjon for avvik. Vi forbeholder oss retten til å fjerne begge parters evalueringer fra plattformen frem til tvisten er løst via enighet mellom partene, behandling i forliksrådet eller etter en rettslig avgjørelse. - Tapende part kan normalt ikke publisere sin vurdering av oppdraget som er omtvistet. Klage på urettmessig mottatt vurdering kan rettes til kundeservice: post@minsmajobb.no.


8. ANGRERETT/ AVBESTILLING AV OPPDRAG

For oppdrag som utføres av bedrift gjelder håndverkertjenesteloven eller tjenesteloven og bedriften er selv ansvarlig for at angrerett/avbestilling håndteres etter gjeldende lover og regler.

For oppdrag som utføres av privatpersoner og angrerett/ avbestilling  ikke er avtalefestet, gjelder følgende vilkår:

En avtale betraktes som en inngått fra det øyeblikk hjelper har akseptert avtalen. Begge parter kan, dersom ikke annet er beskrevet i avtale, angre/ kansellere avtalen mot innfrielse av avtalt bruddgebyr. Gebyr betales direkte til motpart. Vær oppmerksom på at hjelpers utgifter til 
minsmajobb.no™  ikke refunderes etter at oppdrag er bekreftet og kontaktinformasjon er formidlet.

Dersom en av partene avbryter oppdraget etter at jobben er påbegynt skal hjelper kompenseres for tid brukt på oppdraget. Dersom en totalpris er avtalt skal dette omregnes til timepris og hjelper godtgjøres for brukt tid. Dersom timepris allerede er avtalt skal antall timer brukt på jobben legges til grunn for avregning.


9. FORSIKRING/ ERSTATNINGSANSVAR

minsmajobb.no™ tilbyr ikke forsikring og kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for de avtaler som inngås på plattformen. Partene er selv ansvarlig for å tegne egnet forsikring når det er nødvendig og påse at alle lovpålagte forsikringer er gyldige før jobbstart. Der det ikke er laget en egen oppdragsavtale aksepterer partene at følgende standardvilkår er gjeldene:

Utstyr eller materiell som oppdragsgiver har satt til disposisjon er på eget ansvar. Hjelper er ikke ansvarlig for skader på lånt utstyr. Utstyr som hjelper bringer til jobbstedet er hjelpers eget ansvar og oppdragsgiver er ikke ansvarlig for skader på medbrakt utstyr.

Partene er ansvarlig for egen helseforsikring og plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk for oppdraget som skal utføres. Oppdragsgiver skal sørge for at jobbstedet er trygt og at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. Hjelper plikter å sjekke at jobbstedet er tilfredstillende sikret før jobbstart og å utføre oppdraget på en forskriftsmessig og trygg måte. 


10. GARANTI/REKLAMASJON

Dersom en bedrift er valgt for oppdraget er bedriften ansvarlig for at garanti og reklamasjonsrett håndteres etter Norsk lov. Gjeldende plikter og rettigheter fremkommer av håndverkertjenesteloven eller tjenesteloven.

Dersom en privatperson  er valgt for oppdraget må en mangelfull tjeneste ses i lys av at hjelper i utgangspunktet ikke kan forventes å ha hverken relevant erfaring eller utdanning for å gjøre oppdraget som forventet. – Garanti og reklamasjonsrett kan derfor ikke forventes ved bruk av private hjelpere. Unntak kan være dersom en skriftlig oppdragsavtale beskriver garanti eller reklamasjonsrett. 


11. VARSLER

Ved å legge ut, eller å ta kontakt på oppdrag, godkjenner du at  minsmajobb.no™ kan sende deg varsler og informasjon relevant for det gjeldende oppdraget på SMS og e-post. Slike varsler kan ikke slås av så lenge du er oppdragsgiver eller er i aktiv kommunikasjon på et oppdrag. Minsmajobb.no™ slår av varsler på SMS om natten i tidsrommet 23:00 - 07:00. Hjelpere kan slå av andre varsler på kundesidene: Min konto/ innstillinger/ varsler. Nummer for sms varsler er: 97900001, 97900002, 97900003, 97900004 og 97900005.  E-post for varsler er: noreply@minsmajobb.no


12. KRAV TIL PRIVATE HJELPERE

Som privat hjelper er du innforstått med at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og aldri er part i avtaler som inngås på plattformen. Videre aksepterer du at minsmajobb.no™ har levert sine gebyrbelagte tjenester når direktekontakt mellom deg oppdragsgiver er etablert. (§3)

Du er forpliktet til å sette deg inn i småjobbregelverket 

Å være hjelper hos minsmajobb.no™ krever at du setter deg inn i regelverket for de oppdrag du påtar deg og at du utfører oppdrag i henhold til Norske lover og regler. Videre skal du respektere merkenavnet minsmajobb.no™ på en god måte og opptre pliktoppfyllende, være hyggelig i din kommunikasjon og tilby dine kunder service og kvalitet etter beste evne. Avtaler som er gjort skal følges opp og oppdragsgiver skal varsles med en gang det blir avvik i avtalen. 

Dersom minsmajobb.no™ mislykkes med å trekke gebyr etter gjeldende takster har minsmajobb.no™ rett til å kreve inn beløpet etter Norsk lovgiving. Fakturagebyr, renter og evt. omkostninger ved rettslig innkreving kan påløpe.


13. KRAV TIL BEDRIFTER

Som representant for en bedrift er du innforstått med at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og er aldri part i avtaler som inngås på plattformen. Videre aksepterer du at minsmajobb.no™ har levert sine gebyrbelagte tjenester når direktekontakt mellom deg oppdragsgiver er etablert. (§3)

Du må ha nødvendig prokura/ godkjenninger for å signere avtaler på vegne av bedriften.

Når du representerer en bedrift har du status som profesjonell hos oss. Dette kommer med krav om at bedriften har de nødvendige godkjenninger og lisenser for de oppdrag du avtaler på vegne av bedriften. Du kan videre ikke utføre oppdrag som privatperson innen samme fagfelt som din rolle i bedriften. - Bedriften du representerer er ansvarlig for at ansatte i bedriften har egen helseforsikring, får betalt etter tariff,  og at bedriften ellers leverer tjenester i henhold til håndverkertjenesteloven eller tjenesteloven. Dersom priser er eks. mva skal oppdragsgiver skriftlig bekreftelse at dette er forstått i chatten eller i oppdragsavtale. - Dersom du kjøper tjenester på vegne av en bedrift, skal dette håndteres etter regnskapsloven.

Dersom bedriften påtar seg oppdrag som er utenfor bedriftens normale virke, skal dette informeres til kunde.

Dersom minsmajobb.no™ mislykkes med å trekke gebyr etter gjeldende takster har minsmajobb.no™ rett til å kreve inn beløpet etter Norsk lovgiving. Fakturagebyr, renter og evt. omkostninger ved rettslig innkreving kan påløpe.

14. OPPDRAGSGIVERS FORPLIKTELSER

Når oppdrag legges ut på vår plattform er du oppmerksom på at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og ikke part i de avtaler du inngår. Du er innforstått med at våre hjelpere representerer seg selv eller sin bedrift og ikke er kvalitetssikret av minsmajobb.no™ utover de vurderinger som er publisert på plattformen. Du plikter selv å innhente dokumentasjon på at bedriften har nødvendige godkjenninger og lisenser for å utføre oppdraget etter Norske lover og regler. Videre plikter du å oppgi sannferdig informasjon om deg selv og å oppfylle de avtaler du inngår. Bruk av våre tjenester forbeholder at du legger ut oppdrag som følger våre regler og Norsk lov og at du ikke bidrar til svart arbeid eller sosial dumping. Dette vil si at du tilbyr rettferdig betaling og er oppmerksom på småjobbregelverket.

Minsmajobb.no™ varsler registrerte hjelpere om ditt oppdrag i daglige e-poster og i noen tilfeller via SMS.  I tillegg godtar du at Minsmajobb.no™ kan markedsføre oppdraget via google, Facebook og Instagram, samt andre samarbeidspartnere dersom vi finner det hensiktsmessig. 

Ved hjelp fra barn under 18 år plikter du å sette seg inn i Arbeidsmiljøloven § 11 og å innhente foresattes samtykke der det er påkrevd ved lov.


15. BRUKSRETT

Hos oss er det brukerne selv som utgjør tjenestens tilbud og etterspørsel. Dette betyr at våre brukere ikke bare har rettigheter som kunde, men også plikter å levere tjenester som oppdragsgiver eller hjelper på en måte som tilfredsstiller våre krav og retningslinjer. Når du bruker vår plattform, er du også vårt ansikt utad og er underlagt vårt regelverk.

Som bruker skal du være serviceinnstilt, pliktoppfyllende og representere merkenavnet minsmajobb.no™ på en god måte. Å undergrave tjenesten med regelbrudd, ufin kommunikasjon eller negativ omtale i media, i sosiale nettverk eller på vår plattform er ikke forenlig med å være aktiv hjelper eller oppdragsgiver hos oss. Vi forbeholder oss retten til å frata bruksrett for de brukere som ikke oppfyller våre krav til oppførsel og regelverk.

Tap av bruksrett kan innklages til kunderservice:  post@minsmajobb.no

16. PLIKT TIL Å FREMVISE ID

Ved forespørsel plikter alle våre brukere å identifisere seg med gyldig ID. Dette er bankkort med bilde, pass, nasjonalt id-kort og førerkort. Utskrift av fødselsattest er ikke godkjent for identifikasjon. Part i avtale  og Minsmajobb.no™ kan i tillegg kreve Politiets vandelsattest når dette er nødvendige og lovpålagte vilkår tillater dette.


17. ANGRERETT HOS TJENESTETILBYDER

Angrefristen er 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag tjenesten først ble levert. Unntak fra angrerett er abonnement/digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved påbegynt abonnementsperiode på 30 dager erkjenner du at angrefristen for perioden går tapt.


18. MISLIGHOLD

Partene avtalefester hvordan og når oppgjør skal finne sted og partene er selv ansvarlig for å betale/ - få betalt for oppdraget. Partene henvises til Norsk lovgiving ved tvist og innkreving av utestående fordringer.  Ved tvist der betalt tjeneste ikke er fullt levert eller betaling helt eller delvis uteblir skal forholdet rapporteres til minsmajobb.no™. Vår reaksjon er begrenset til rådgiving og/ eller midlertidig eller permanent frata  bruksrett basert på fremlagt dokumentasjon.


19. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

Minsmajobb.no™ og Appos tar personvern på alvor og vi innhenter et minimum av persondata. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere: Navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. I tillegg lagres passord for kundesidene. IP- adresse ved innlogging og digital kommunikasjon i chat blir loggført. Befaring/ oppdragsavtaler lagres ved avtaleinngåelseFor bedrifter lagres i tillegg utvalgt offentlig tilgjengelig informasjon hentet fra Brønnøysundregistrene.

Formålet med behandlingen er å gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å gi deg informasjon og service relatert til ditt kundeforhold.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere opplysninger til 3. part, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Strex, Vipps og Google Earth.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til GDPR personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og kreve retting eller sletting av avgitte opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

20. GOOGLE EARTH

Våre tjenester bruker Google Earth kartfunksjoner for transportplanlegger og plassering av arbeidssted. Ved å bruke våre tjenester er du også bundet av Vilkår for bruk av Google Maps og Google Earth og Googles personvernregler


21. VERNETING

Dersom oppdragsgiver og hjelper ikke blir enig ved tvist, kan saken tas videre. Om partene ikke enes om verneting skal Oslo tingrett/forliksråd brukes som verneting. Om tvisten gjelder angrerett kan saken klages gratis inn for Forbrukertvistutvalget.


Tjenesteavtalen er sist oppdatert 17.09.2023
Rapporter til oss om du mener vilkår kan forbedres.