Tjenesteavtale for MinSmåjobb.no


MinSmåjobb.no utvikles og driftes av:

Appos Risan Org. No. 921522436 MVA 
E-post: 
post@appos.no

Tjenesten driftes under følgende domener: 
https://www.minsmajobb.no/
https://www.minsmåjobb.no/
https://www.smajobb.no/
https://www.småjobb.no/

Tilgang kan også fås igjennom mobil appen minsmajobb™ for ios og android.

minsmajobb™ er en digital plattform der personer eller bedrifter kan registrere seg som oppdragsgiver eller hjelper. Alle kan legge ut oppdrag på anbud, timepris eller til fast pris. Brukere kommer i kontakt med hverandre på vår chat der oppdraget diskuteres.

minsmajobbs™ ansvar er begrenset til å være en møteplass og tilrettelegger for avtaler. Minsmajobb™ er aldri en part i avtaler som inngås. På plattformen representerer du deg selv eller din bedrift og du er selv ansvarlig for de avtaler du inngår. Du plikter å følge Norsk lov, være ærlig om din identitet, finansielle situasjon og dine kvalifikasjoner. Videre plikter du å sette deg inn i skatteregler og å innrapportere skattepliktige inntekter/utbetalinger til Skatteetaten

Plattformen er laget for bedrifter og voksne over 18 år, men barn fra 13 år kan registrere seg med foresattes samtykke. Ved avtaleinngåelse med barn under 18 år plikter oppdragsgiver å sette seg inn i Arbeidsmiljøloven § 11 og å innhente foresattes samtykke der det er pålagt ved lov.

Appos 
konseptet MinSmåjobb blir heretter omtalt som minsmajobb.no™

Når du registrerer deg på minsmajobb.no™ eller tilhørende domener må du hake av for "Jeg godtar vilkårene for bruk av tjenesten". Med dette bekrefter du å ha lest og aksepterer betingelsene som gjelder for bruk av tjenesten.  Du plikter samtidig å holde deg oppdatert på endringer i avtalen.


1. PARTER

Minsmajobb.no™ er en digital møteplass for personer og bedrifter som ønsker hjelp til oppdrag (Heretter kalt oppdragsgiver) og personer eller bedrifter som ønsker å utføre oppdrag (Heretter kalt hjelper).


2. SMÅJOBBREGELVERKET

Alle våre brukere plikter å sette seg inn i småjobregelverket. Vår informasjonsfolder kan lastes ned her:  Laste ned.  Vi inkluderer lenke til folderen i alle relevante e-poster. - Ved bruk av privat hjelp er det alltid oppdragsgiver som er ansvarlig om noe går galt og det er viktig å være oppmerksom på fordeler og ulemper ved bruk av privat hjelp.


3. AVGIFTER & DEPOSITUM

Minsmajobb.no™ har som intensjon å være gratis frem til et oppdrag eller en befaring avtales. Hjelper stiller et depositum som sikkerhet for rett bruk av tjenesten. Hva som er feil bruk fremkommer av chattreglene (§3) 

Oppdragsgebyr/Depositum.
Oppdragsgebyr belastes hjelper når oppdraget er avtalt og bekreftet av begge parter. Ved rett bruk er oppdragsgebyr inkludert i avtalt pris og våre avgifter tilfaller oppdragsgiver.

Befaringsgebyr
Befaring er en betalt tjeneste der hjelper betaler for kontaktinformasjon til oppdragsgiver med intensjon om å gå på befaring. Gebyret gir partene rett til å kommunisere utenfor minsmajobb.no™´s tjenester men fritar ikke for plikt å velge hjelper dersom avtale inngås. Befaringsgebyr bortfaller helt og blir erstattet av oppdragsgebyr dersom befaringen resulterer i avtalt oppdrag.


Gjeldende gebyrer

Estimert verdi på jobb

Oppdragsgebyr/ depositum

Befaringsbegyr

Mindre enn 500

kr. 39.- 

kr. 24.- 

Kr. 501 - 1000

kr. 59.-

kr. 29.-

Kr. 1001 - 2000

kr. 89.-

kr. 42.-

Kr. 2001 - 5000

kr. 135.-

kr. 75.-

Kr. 5001 - 10 000

kr. 245.-

kr. 120.-

Over kr. 10 000

kr. 355.-

kr. 150.-

Gebyr for timebetalt oppdrag er basert på estimert tidsbruk for oppdraget multiplisert med timebetaling. (antall timer * timelønn = Verdi på oppdrag)

Oppdragets verdi blir automatisk estimert og kan avvike fra den reelle prisen som blir avtalt for oppdraget. Gjeldende satser blir opplyst på hvert oppdrag og er identisk for alle hjelpere uavhengig av tilbud eller priser som avtales. Dette, for å sikre like konkurransevilkår. 


4. CHAT REGLER

All kommunikasjon overvåkes digitalt og brudd på chatregler vil resultere i begrensing av konto og tap av depositum. Minsmajobb.no™ har rett og plikt til manuell gjennomgang av chatlogger når det foreligger mistanke om regelbrudd eller når en klage rettes mot tjenesten eller involverte parter. Chatten kan derfor ikke ansees som en privat samtale. Vår behandling er allikevel intern og data utleveres ikke til 3. part med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.

Chatregler er til enhver tid tilgjengelig øverst i chatten og skal bidra til forpliktende avtaler og trivsel på plattformen. - Grunnleggende regelverk er at direktekontakt kun er tillatt etter at en befaring eller avtale om oppdrag er avtalt og bekreftet av begge parter. - Brudd på regelverket vil for hjelper resultere i helt eller delvis tap av depositum. Både hjelper og oppdragsgiver risikerer tap av bruksrett.

Ved bruk av vår chat, godkjenner du lagring av data i opp til 5 år. - Loggen kan, ved forespørsel, hentes ut av begge og brukes som dokumentasjon ved tvist.

5. REGLER FOR VURDERINGER OG KARAKTERER

Det er kun oppdrag som er avtalt via. Minsmajobbs tilrettelagte funksjoner som kvalifiserer for vurdering.  For å forebygge sosial dumping har hjelper alltid rett til å frasi seg oppdrag før jobbstart uten å risikere negativ vurdering.  På samme måte kan oppdragsgiver kansellere oppdrag før jobbstart mot gjeldende avbestillingsgebyr (§2) uten å risikere negativ vurdering. *Unntak kan være at det er laget en oppdragsavtale som beskriver andre vilkår. Klage på urettmessig mottatt vurdering rettes til kundeservice: post@minsmajobb.no. Vurderinger mottatt etter påbegynt arbeid kan innklages og krever dokumentasjon for avvik. Ved medhold vil normalt begge parters vurderinger bli slettet fra plattformen. Ved tvist forbeholder vi oss retten til å avvise begge parters vurderinger frem til tvisten er løst via enighet mellom partene, behandling i forliksrådet eller etter en rettslig avgjørelse. - Tapende part, ved tvist, kan normalt ikke publisere sin vurdering av oppdraget som er omtvistet. 


6. ANGRERETT/ AVBESTILLING AV OPPDRAG

For oppdrag som utføres av bedrift gjelder håndverkertjenesteloven eller tjenesteloven og bedriften er selv ansvarlig for at angrerett/avbestilling håndteres etter gjeldende lover og regler.

For oppdrag som utføres av privatpersoner der det ikke er inngått egen skriftlig avtale aksepterer partene at følgende angrerett/ avbestilling gjelder:

En avtale betraktes som en inngått fra det øyeblikk hjelper har akseptert oppdraget. Oppdragsgiver kan angre/ avbestille mot et avbestillingsgebyr tilsvarende oppdragsgebyret (§2). Avbestillingsgebyr betales direkte til hjelper. Hjelpers utgifter til 
minsmajobb.no™ refunderes ikke etter at hjelper har bekreftet oppdraget.

Dersom en av partene avbryter oppdraget etter at jobben er påbegynt skal hjelper kompenseres for tid brukt på jobben. Dersom en totalpris er avtalt skal dette omregnes til timepris og allerede brukt tid skal betales til hjelper. Dersom timepris allerede er avtalt skal antall timer brukt på jobben legges til grunn for avregning.

Partene oppfordres til å inngå en skriftlig avtale tilpasset det gjeldende oppdraget. Minsmajobb.no™ legger til rette for dette og sender en oppdragsavtale til begge parter som kan benyttes til formålet. Inngåelse av en slik avtale vil erstatte minsmajobb.no™s standardvilkår.  Oppdragsavtale kan lastes ned her.


7. MINSMÅJOBB.NO FORSIKRING/ ERSTATNINGSANSVAR

minsmajobb.no™ tilbyr ikke forsikring og kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for de avtaler som inngås på vår plattform eller involverte parter. Partene er selv ansvarlig for å tegne egnet forsikring når det er nødvendig og påse at alle lovpålagte forsikringer er gyldige før jobbstart. Der det ikke er laget en egen oppdragsavtale aksepterer partene at følgende standardvilkår er gjeldene:

Utstyr eller materiell som oppdragsgiver har satt til disposisjon er på eget ansvar. Hjelper er ikke ansvarlig for skader på lånt utstyr. Utstyr som hjelper bringer til jobbstedet er hjelpers eget ansvar og oppdragsgiver er ikke ansvarlig for skader på medbrakt utstyr.

Partene er ansvarlig for egen helse og sikkerhet og plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk for oppdraget som skal utføres. Oppdragsgiver skal sørge for at jobbstedet er trygt og at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. Hjelper plikter å sjekke at jobbstedet er tilfredstillende sikret før jobbstart og å utføre oppdraget på en forskriftsmessig og trygg måte. Når det er nødvendig plikter partene å ha egen forsikring i tilfelle skade.


8. GARANTI/REKLAMASJON

Dersom en bedrift er valgt for oppdraget er bedriften ansvarlig for at garanti og reklamasjonsrett håndteres etter Norsk lov. Hva som er gjeldende rettigheter, fremkommer av håndverkertjenesteloven eller tjenesteloven.

Dersom en privatperson  er valgt for oppdraget må en mangelfull tjeneste ses i lys av at hjelper i utgangspunktet ikke kan forventes å ha hverken relevant erfaring eller utdanning for å gjøre oppdraget som forventet. – Garanti og reklamasjonsrett kan ikke forventes ved bruk av private hjelpere. Unntak kan være dersom en skriftlig oppdragsavtale beskriver garanti eller reklamasjonsrett. 


9. VARSLER

Ved å legge ut, eller ved å ta kontakt på oppdrag godtar du at  minsmajobb.no™ kan sende varsler og informasjon relevant for oppdraget på SMS og e-post. Slike varsler kan ikke slås av så lenge du er oppdragsgiver eller er i aktiv kommunikasjon på et oppdrag. Minsmajobb.no™ slår av SMS varsler om natten i tidsrommet 23:00 - 07:00. Hjelpere kan slå av andre varsler på kundesidene under: Min konto/ innstillinger/ varsler.


10. KRAV TIL HJELPERE

Som hjelper er du innforstått med at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og er aldri part i avtaler som inngås på plattformen. Videre aksepterer du at minsmajobb.no™ har levert sine gebyrbelagte tjenester når direktekontakt mellom deg oppdragsgiver er etablert. (§2)

Du er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende skatteregler og oppgi inntekter til skattemyndigheter for de oppdrag som er skattepliktig, eller når total inntjening for året må ansees som næringsinntekt. Er du næringsdrivende plikter du å følge regnskapsloven.

Å være hjelper hos minsmajobb.no™ krever at du setter deg inn i regelverke for de oppdrag du påtar deg og at du utfører oppdrag i henhold til Norske lover og regler. Videre skal du respektere merkenavnet minsmajobb.no™ på en god måte og opptre pliktoppfyllende, være hyggelig i din kommunikasjon og tilby dine kunder service og kvalitet etter beste evne. Avtaler som er gjort skal følges opp og oppdragsgiver skal varsles med en gang det blir avvik i avtalen. 

Alle priser skal være ink. mva om ikke annet er avtalt og bekreftet av begge parter i chatten eller i en skriftlig oppdragsavtale.

Dersom minsmajobb.no™ mislykkes med å trekke gebyr etter gjeldende takster har minsmajobb.no™ rett til å kreve inn beløpet etter Norsk lovgiving. Fakturagebyr, renter og evt. omkostninger ved rettslig innkreving kan påløpe.

Alle hjelpere er forpliktet til å sette seg inn i småjobbregelverket


11. OPPDRAGSGIVERS FORPLIKTELSER

Når oppdrag legges ut på vår plattform er du oppmerksom på at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og ikke part i de avtaler du inngår. Du er innforstått med at våre hjelpere representerer seg selv eller sin bedrift og ikke er kvalitetssikret av minsmajobb.no™ utover de vurderinger som er publisert på plattformen. Du plikter selv å innhente dokumentasjon som er nødvendig for at oppdraget utføres etter Norske lover og regler. Videre plikter du å oppgi sannferdig informasjon om deg selv og å oppfylle de avtaler du inngår. Bruk av våre tjenester forbeholder at du legger ut oppdrag som følger Norsk lovgiving og at du ikke bidrar til sosial dumping. Dette vil si at du tilbyr rettferdig betaling og stiller krav til at hjelper følger skattereglene for å forebygge svart arbeid. – Du er, dersom du inngår en avtale med en privatperson, ansvarlig for å innrapportere betalinger som overstiger 6000 eller på andre måter ikke kommer inn under småjobb-regelverket.

Minsmajobb.no™ varsler lokale hjelpere om ditt oppdrag.  I tillegg kan vi markedsføre oppdrag via google, Facebook og Instagram, samt andre samarbeidspartnere der vi finner det hensiktsmessig. Bruk av våre tjenester forbeholder at du samtykker til at vi kan markedsføre ditt oppdrag via aktører vi finner relevant for ditt oppdrag.

Når oppdrag legges ut forplikter du deg til å besvare de hjelpere som tar kontakt. Tilbud og forslag som ikke passer, takkes hyggelig nei til. Velger du en av våre hjelpere plikter du å formelt velge hjelperen på vår plattform. Dersom oppdrag ikke lengre er aktuelt plikter du å kansellere under "Mine oppdrag" og "Rediger jobb".

Ved valg av privatperson er du oppmerksom på at klagerett og reklamasjonsrett ikke kan forventes. Du er selv ansvarlig for å påse at nødvendig opplæring gis og at jobben utføres som avtalt og med forventet resultat. - Du plikter å tegne nødvendig forsikring og du er selv ansvarlig for skader og følgeskader.

Ved hjelp fra barn under 18 år plikter du å sette seg inn i Arbeidsmiljøloven § 11 og innhente foresattes samtykke der dette er påkrevd ved lov.

Alle oppdragsgivere er forpliktet til å sette seg inn i småjobbregelverket


12. BRUKSRETT

Hos oss er det brukerne selv som utgjør tjenestens tilbud og etterspørsel. Dette betyr at våre brukere ikke bare har rettigheter som kunde, men også plikter å levere tjenester som oppdragsgiver eller hjelper på en måte som tilfredsstiller våre krav og retningslinjer. Når du bruker vår plattform, er du også vårt ansikt utad og er underlagt vårt regelverk.

Som bruker skal du være serviceinnstilt, pliktoppfyllende og representere  merkenavnet minsmajobb.no™ på en god måte. Å undergrave tjenesten med regelbrudd eller negativ omtale i media, innad i vårt nettverk eller i sosiale medier er ikke forenlig med å være aktiv leverandør eller oppdragsgiver hos oss. 

Minsmajobb.no™ forbeholder seg retten til å utestenge brukere som ikke oppfyller våre krav og regler.

Tap av bruksrett kan innklages til kunderservice:  post@minsmajobb.no


13. ANGRERETT HOS TJENESTETILBYDER

Angrefristen er 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag tjenesten først ble levert. Unntak fra angrerett er digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved påbegynt abonnementsperiode på 30 dager erkjenner du at angrefristen for perioden går tapt.


14. MISLIGHOLD

Partene avtaler hvor og når oppgjøret skal finne sted og partene er selv ansvarlig for å betale/ - og få betalt for oppdraget. Partene henvises til Norsk lovgiving ved tvist og innkreving av utestående fordringer. 

Ved tvist der betalt tjeneste ikke er fullt levert eller betaling for utført tjeneste uteblir skal forholdet rapporteres til 
minsmajobb.no™. Vår reaksjon er begrenset til rådgiving og/ eller midlertidig eller permanent utestenging av brukere basert på fremlagt dokumentasjon.


15. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

Minsmajobb.no™ og Appos tar personvern på alvor og vi innhenter et minimum av persondata. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere: Navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse og digital kommunikasjon i chat. I tillegg lagres passord for kundesidene og IP- adresse innhentes ved hver innlogging. For bedrifter lagres i tillegg offentlig informasjon tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

Formål med behandlingen er å gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å gi deg informasjon og service relatert til ditt kundeforhold.

Vi lagrer og forbeholder oss retten til å gå igjennom chatlogger når det foreligger klager eller når vi har kontroller for å etterse at våre tjenester brukes korrekt. Vi har et behandlingsansvar dersom en klage rettes mot tjenesten eller en av våre brukere. Nødvendige chatlogger vil bli gjennomgått og utlevert til involverte parter ved forespørsel.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Strex, Vipps og Google Earth.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til GDPR, personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


16. GOOGLE EARTH

Vårt nettsted bruker Google Earth kartfunksjoner for transportplanlegger og plassering av arbeidssted. Ved å bruke våre tjenester er du også bundet av Vilkår for bruk av Google Maps og Google Earth og Googles personvernregler


17. VERNETING

Dersom oppdragsgiver og hjelper ikke blir enig ved tvist, kan saken tas videre. Om partene ikke enes om verneting skal Oslo tingrett/forliksråd brukes som verneting. Hvis tvisten gjelder angrerett kan saken klages gratis inn for Forbrukertvistutvalget.

Denne avtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom Minsmajobb.no™ og deg. Med hensyn til dens innhold og på bakgrunn av at Minsmajobb.no™ utstedet den, kan den ikke fortolkes ugunstig mot oss.