Tjenesteavtale for MinSmåjobb.no


MinSmåjobb.no utvikles og driftes av:

Appos Org. No. 921522436 MVA 
E-post: 
post@appos.no

Tjenesten driftes under følgende domener: 
https://www.minsmajobb.no/
https://www.minsmåjobb.no/
https://www.smajobb.no/
https://www.småjobb.no/

Tilgang kan også fås igjennom mobil appen minsmajobb™ for ios og android.

minsmajobb™ er en digital plattform der personer eller bedrifter kan registrere seg som oppdragsgiver eller hjelper. Alle kan legge ut oppdrag på anbud eller til fast pris. Brukere kan komme i kontakt med hverandre på live chatt der oppdrag kan diskuteres.

minsmajobb™ tilrettelegger for kommunikasjon og er aldri part i avtalene som inngås. På plattformen representerer du deg selv eller din bedrift og du er selv ansvarlig for de avtaler du inngår. Du plikter å følge Norsk lov, være ærlig om din identitet, finansielle situasjon og dine kvalifikasjoner. Videre plikter du å sette deg inn i skatteregler og å rapportere inn skattepliktig inntekt/utbetaling til skattemyndigheter. 

Plattformen er laget for bedrifter og voksne over 18 år, men barn fra 13 år kan registrere seg med foresattes samtykke. Ved avtaleinngåelse med barn under 18 år plikter begge parter å sette seg inn i Arbeidsmiljøloven § 11

Appos 
MinSmåjobb-konseptet blir heretter omtalt som minsmajobb.no™

Når du registrerer deg på minsmajobb.no™ eller tilhørende domener må du hake av for "Jeg godtar vilkårene for bruk av tjenesten". Med dette bekrefter du å ha lest og aksepterer betingelsene som gjelder for bruk av tjenesten. 


1.PARTER

minsmajobb.no™ er en digital møteplass for personer eller bedrifter som ønsker hjelp til oppdrag (Heretter kalt oppdragsgiver) og personer eller bedrifter som ønsker å utføre oppdrag (Heretter kalt hjelper).


2.BETALING & AVGIFTER

minsmajobb.no™´ har levert sine gebyrbelagte tjenester når partene har etablert direktekontakt på plattformen. Partene plikter å gjøre dette enten via funksjon for å velge hjelper eller funksjoner for å avtale befaring.

Oppdragsgebyr
Belastes hjelper som får oppdraget. Hjelper er selv ansvarlig for å inkludere oppdragsgebyret i prisen som avtales med oppdragsgiver. Hjelper får, ved korrekt bruk, gebyret tilbakebetalt fra oppdragsgiver når oppgjør for oppdraget finner sted. minsmajobb.no™ tilrettelegger for dette med en oppdragskalkulator som inkluderer oppdragsgebyret i utregningen.

Befaringsgebyr
Belastes hjelper når befaring avtales. Gebyret belastes når direktekontakt er oppnådd og hjelper ikke formelt har fått oppdraget. Gebyret gir partene rett til å kommunisere utenfor 
minsmajobb.no™´s tjenester men fritar ikke for plikt å velge hjelper dersom avtale inngås. Befaringsgebyr kommer aldri i tillegg til oppdragsgebyr.

Regelbrudd - kontaktinformasjon i chatten
For at oppdrag skal bli håndtert korrekt av vår plattform er det ikke tillatt å utveksle kontaktinformasjon eller å avtale direktekontakt i chatten. Ved regelbrudd har 
minsmajobb.no™ oppfylt sin rolle som kontaktformidler og befaringsgebyr blir automatisk belastet hjelper. Dersom hjelper har fått kontaktinformasjon uten å ha bedt om dette kan hjelper få gebyret refundert ved å rapportere oppdragsgiver. Partene mister muligheten til å gi hverandre karakterer og da oppdraget ikke håndteres korrekt kan partene uventet miste kontakten i vår chatt. Ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd vil brukere som deler kontaktinformasjon i chatten bli utestengt fra plattformen. Forsøk på å skjule kontaktinformasjon i form av krypterte meldinger eller kontaktinformasjon skjult i filer med den hensikt å unngå gebyr vil bli behandlet som illojalt og kvalifiserer til permanent utestengelse.


Gjeldende gebyrer

Verdi på jobb

Oppdragsgebyr

Befaringsbegyr

Mindre enn 500

kr. 39.- 

kr. 24.- 

Kr. 501 - 1000

kr. 59.-

kr. 29.-

Kr. 1001 - 2000

kr. 89.-

kr. 42.-

Kr. 2001 - 5000

kr. 135.-

kr. 75.-

Kr. 5001 - 10000

kr. 245.-

kr. 120.-

Over kr. 10000

kr. 355.-

kr. 150.-

Gebyr for timebetalt oppdrag er basert på estimert tidsbruk for oppdraget multiplisert med timebetaling. (antall timer * timelønn = Verdi på oppdrag)

Oppdragets verdi blir estimert av minsmajobb.no™ og kan avvike fra den reelle prisen som blir avtalt for oppdraget. Gjeldende satser blir opplyst på hvert oppdrag og er likt for alle hjelpere uavhengig av tilbud som gis og pris som avtales. Dette er for å sikre like konkurransevilkår for alle som tar kontakt på oppdraget.

minsmajobb.no™ skanner meldingslogger. Skanneren er digital og har kun som funksjon å identifisere direktekontakt i chatten og belaster befaringsgebyr automatisk. Det er 14 dager klagerett på gebyrer og vi er forpliktet til å manuelt gå igjennom de meldingslogger som er nødvendig for å behandle klager. Ref. pk.11.


3. CHAT REGLER

Chatten er å betrakte som privat samtale mellom deg og andre brukere på plattformen. minsmajobb.no™ er ikke part i avtaler som inngås og heller ikke ansvarlig for påstander som ytres i chatten. Ved bruk av chatten er du oppdatert på våre tjenesteregler og er innforstått med våre grunnleggende chattregler:

Du bekrefter ved bruk av vår chatt at du tar avstand fra sosial dumping og svart arbeid. Dette vil si at du betaler rettferdig og at utbetalinger/ inntekter til privatpersoner som overstiger 6000 eller på andre måter ikke kommer inn under småjobbregelverket blir rapportert til skattemyndigheter.

Vi har fokus på trivsel på vår plattform og alle våre brukere er forpliktet til å kommunisere respektfullt. Meldinger som oppfattes som krenkende, ufine eller som strider mot Norsk lov skal rapporteres. 

Det er helt nødvendig for korrekt håndtering av oppdrag at kontaktinformasjon ikke utveksles i chatten. Nødvendig kontaktinformasjon blir automatisk formidlet når hjelper blir valgt. Dersom befaring er nødvendig, skal befaring avtales igjennom befaringsfunksjonen. Kryptiske meldinger og forsøk på å skjule kontaktinformasjon i filer blir betraktet som illojal oppførsel og skadelig for tjenestens funksjon. Avsender av slike meldinger risikerer permanent utestengelse fra våre tjenester. 

Chattloggen kan bli tatt ut i kontroll, eller gjennomgått av minsmajobb.no™ dersom det foreligger en klage mot tjenesten eller våre brukere. Chattlogg vil bli utlevert til involverte parter ved forespørsel. Chattlogg vil ikke bli utlevert til 3. part om vi ikke er rettslig forpliktet til dette.

Ved bruk av vår chatt representerer du seg selv, eller ditt firma. Du plikter å være ærlig i din kommunikasjon og plikter samtidig å sjekke opp at mottatt informasjon er korrekt og er relevant for at oppdraget blir utført etter Norske lover og regler.


4. ANGRERETT/ AVBESTILLING AV OPPDRAG

For oppdrag som utføres av bedrifter gjelder håndverkertjenesteloven og tjenesteloven og bedrifter er selv ansvarlig for at angrerett/avbestilling håndteres etter gjeldende regelverk.

For oppdrag som utføres av privatpersoner der det ikke er inngått egen skriftlig avtale aksepterer partene at følgende angrerett/ avbestilling gjelder:

En avtale betraktes som en inngått fra det øyeblikk hjelper aksepterer oppdraget. Oppdragsgiver kan angre/ avbestille mot et avbestillingsgebyr tilsvarende oppdragsgebyret omtalt i #2. Avbestillingsgebyr betales direkte til hjelper. Hjelpers utgifter til 
minsmajobb.no™ refunderes ikke etter at direktekontakt mellom partene er etablert.

Dersom en av partene avbryter oppdraget etter at jobben er påbegynt skal hjelper kompenseres for tid brukt på jobben. Dersom en totalpris er avtalt skal dette omregnes til timepris og allerede brukt tid skal betales til hjelper. Om timepris allerede er avtalt skal antall timer brukt på jobben legges til grunn for avregning.

Partene oppfordres til å inngå skriftlig avtale tilpasset det gjeldende oppdraget. minsmajobb.no™ legger til rette for dette og sender en oppdragsavtale til begge parter som kan benyttes til formålet. Inngåelse av en slik avtale vil erstatte minsmajobb.no™´s standardvilkår.


5. MINSMÅJOBB.NO FORSIKRING/ERSTATNINGSANSVAR

minsmajobb.no™ tilbyr ikke forsikring og kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for de avtaler som inngås på vår plattform eller involverte personer. Partene er selv ansvarlig for å tegne egnet forsikring når det er nødvendig og påse at alle lovpålagte forsikringer er gyldige før jobbstart. Der det ikke er laget en egen oppdragsavtale aksepterer partene at følgende standardvilkår er gjeldene:

Utstyr eller materiell som oppdragsgiver har satt til disposisjon er på eget ansvar. Hjelper er ikke økonomisk ansvarlig for skader på lånt utstyr. Utstyr som hjelper bringer til jobbstedet er hjelpers eget ansvar og oppdragsgiver er ikke ansvarlig for skader på medbrakt utstyr.

Partene er ansvarlig for egen helse og sikkerhet og plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk for oppdraget som skal utføres. Oppdragsgiver plikter at jobbstedet er trygt og at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. Hjelper plikter å utføre oppdraget på en forskriftsmessig og trygg måte, og der det er nødvendig, ha egen forsikring i tilfelle skade.


6. GARANTI/REKLAMASJON

Dersom en bedrift er valgt for oppdraget er bedriften ansvarlig for at garanti og reklamasjonsrett håndteres etter Norsk lov. Hva som er gjeldende rettigheter, fremkommer av håndverkertjenesteloven eller tjenesteloven.

Dersom en privatperson  er valgt som hjelper må en mangelfull tjeneste ses i lys av at hjelper i utgangspunktet ikke kan forventes å ha verken relevant erfaring eller utdanning for å gjøre oppdraget som forventet. – Garanti og reklamasjonsrett kan ikke forventes ved bruk av private hjelpere. Unntak kan være dersom skriftlig avtale er inngått mellom partene som avtalefester garanti eller reklamasjonsrett.


7. VARSLER

Ved å legge ut, eller ved å ta kontakt på oppdrag godtar du at  minsmajobb.no™ kan sende deg varsler og informasjon relevant for oppdraget på SMS og e-post. Slike varsler kan ikke slås av så lenge du er oppdragsgiver eller er i kommunikasjon på oppdrag. Varsler ikke relatert til oppdrag der du er part kan justeres eller slås helt av på kundesidene under: Min konto/ innstillinger/ varsler.


8. KRAV TIL HJELPERE

Som hjelper er du innforstått med at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og aldri er part i avtalene som inngås på plattformen. Videre aksepterer du at minsmajobb.no™ har levert sine gebyrbelagte tjenester til deg når direktekontakt mellom deg oppdragsgiver er etablert. Ref. pt. #2

Innenfor de rammer som følger av ytringsfriheten påhviler det også hjelper en lojalitetsplikt overfor 
minsmajobb.no™ hva angår negativ omtale av tjenesten utad, for eksempel til kunder eller medier. minsmajobb.no™ forbeholder seg retten å håndtere konflikter internt og uløselig tvist vil ikke være forenlig med å tilby tjenester via vår plattform.

Hjelper er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende skatteregler og oppgi inntekter til skattemyndigheter for de oppdrag som er skattepliktig.

Å være hjelper hos minsmajobb.no™ krever at du setter deg inn i regelverk for de oppdrag du påtar deg og at du utfører oppdrag i henhold til Norske lover og regler. Videre skal du respektere merkenavnet minsmajobb.no™ og du må opptre pliktoppfyllende, hyggelig i din kommunikasjon og tilby dine kunder service og kvalitet etter beste evne. Avtaler som er gjort skal føles opp og oppdragsgiver skal varsles med en gang det blir avvik i avtalen. minsmajobb.no™ forbeholder seg retten til, uten å oppgi grunn, utestenge personer eller bedrifter som bryter vilkårene i tjenesteavtalen eller opptrer på en måte som er belastende for merkenavnet minsmajobb.no™

Dersom du er MVA pliktig og ikke annet er skriftlig avtalt før jobbstart er alle priser og tilbud du gir til oppdragsgiver ink. MVA.

Dersom minsmajobb.no™ mislykkes med å trekke tjenestegebyr fra hjelper etter gjeldende takster har minsmajobb.no™ rett til å sende faktura og kreve inn beløpet etter Norsk lovgiving. Fakturagebyr og evt. omkostninger ved rettslig innkreving vil påløpe.


9. OPPDRAGSGIVERS FORPLIKTELSER

Når oppdrag legges ut på vår plattform er du oppmerksom på at minsmajobb.no™ kun er kontaktformidler og ikke part i de avtaler du inngår. Du er innforstått med at våre hjelpere representerer seg selv eller sin bedrift og ikke er kvalitetssikret av minsmajobb.no™. Du plikter selv å innhente dokumentasjon som er nødvendig for at oppdraget utføres etter Norske lover og regler. Videre plikter du å oppgi sannferdig informasjon om deg selv og å oppfylle de avtaler du inngår. Bruk av våre tjenester forbeholder at du legger ut oppdrag som følger Norsk lovgiving og et du ikke bidrar ikke til sosial dumping. Dette vil si at du tilbyr rettferdig betaling og stiller krav til at hjelper følger skattereglene for å forebygge svart arbeid. – Du er, dersom du inngår en avtale med en privatperson, ansvarlig for å innrapportere betalinger som overstiger 6000 eller på andre måter ikke kommer inn under småjobb-regelverket.

Ved valg av privatperson for oppdraget er du oppmerksom på at klagerett og reklamasjonsrett ikke kan forventes. Gi nødvendig opplæring og følg jobben tett for å påse at oppdraget utføres som avtalt og med forventet resultat.

Deling av kontaktinformasjon i chatten er ikke tillatt. Dersom befaring er nødvendig skal dette avtales via befaringsfunksjonen. Du er forpliktet til å fjerne oppdraget fra våre nettsider med en gang det ikke lenger er aktuelt. Enten ved å velge en hjelper eller å kansellere oppdraget. Kansellering av oppdrag er kun tillatt dersom ingen hjelpere har fått oppdraget.

minsmajobb.no™ forbeholder seg retten til, uten å oppgi grunn, utestenge personer eller bedrifter som bryter vilkårene i tjenesteavtalen eller opptrer på en måte som er belastende for merkenavnet minsmajobb.no™

Ved hjelp fra barn under 18 år plikter du å sette seg inn i Arbeidsmiljøloven § 11 og innhente foresattes samtykke der dette er påkrevd ved lov.


10. ANGRERETT HOS TJENESTETILBYDER

Angrefristen er 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag tjenesten først ble levert. Unntak fra angrerett er digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved påbegynt abonnementsperiode på 30 dager erkjenner du at angrefristen for perioden går tapt.


11. MISLIGHOLD

Partene avtaler hvor og når oppgjøret skal finne sted og partene er selv ansvarlig for å betale/ få betalt for oppdraget. Partene henvises til Norsk lovgiving ved tvist og innkreving av utestående fordringer. 

Ved tvist der betalt tjeneste ikke er fullt levert eller en betaling for utført tjeneste uteblir skal forholdet rapporteres til 
minsmajobb.no™. Vår reaksjon er begrenset til å midlertidig eller permanent utestenge brukere fra våre tjenester basert på fremlagt dokumentasjon.


12. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

minsmajobb.no™ og Appos tar personvern på alvor og vi henter inn et minimum av persondata. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere: Navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse samt passord for kundesidene. IP- adresse innhentes ved hver innlogging.

Formål med behandlingen er å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å gi deg informasjon og service relatert til ditt kundeforhold.

Vi lagrer og forbeholder oss retten til å gå igjennom chattlogger når det foreligger klager eller når vi har kontroller for å etterse at våre tjenester brukes korrekt. Vi har et behandlingsansvar dersom en klage rettes mot tjenesten eller en av våre brukere og nødvendige chattlogger vil bli gjennomgått og utlevert til involverte parter.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Strex, Vipps og Google Earth.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


13. GOOGLE EARTH

Vårt nettsted bruker Google Earth kartfunksjoner for transportplanlegger og plassering av arbeidssted. Ved å bruke våre tjenester er du også bundet av Vilkår for bruk av Google Maps og Google Earth og Googles personvernregler


14. VERNETING

Hvis oppdragsgiver og hjelper ikke blir enige ved tvist, må saken tas videre. Partene avtaler Oslo tingrett/forliksråd som verneting i tilfelle rettslig tvist. Hvis tvisten gjelder angrerett kan saken klages gratis inn for Forbrukertvistutvalget.

Denne tjenesteavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom minsmajobb.no™ og deg med hensyn til dens innhold, kan den ikke, på bakgrunn av at minsmajobb.no™ utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.