×

Tjenesteavtale for MinSmåjobb.no


MinSmåjobb.no utvikles og driftes av:

Appos Org. Nr. 921522436 MVA
E-post: post@appos.no

MinSmåjobb.no driftes under følgende domener: 
https://www.minsmajobb.no 
https://www.minsmåjobb.no
https://www.småjobb.no/

minsmåjobb.no er en nettbasert markedsplass som formidler kontakt mellom privatpersoner som ønsker hjelp til småjobber (oppdragsgiver) og privatpersoner eller bedrifter som ønsker å tilby sin hjelp (hjelper). Tjenesten er kun tilgjengelig for, og kan kun brukes av personer som i henhold til lokal lovgiving er berettiget til å inngå juridisk bindene avtaler. Appos behandler persondata for å gi en så god brukeropplevelse som mulig.

Tjenesten er laget for voksne over 18 år men barn fra 15 år kan registrere seg med foreldres samtykke.

Appos MinSmåjobb-konseptet blir heretter omtalt som minsmåjobb.no 

Når du registrerer deg på MinSmåjobb.no eller tilhørende domener må du hake av for "Jeg godtar vilkårene for bruk av tjenesten". Med dette bekrefter du å ha lest og godtar avtalevilkårene.


1.PARTER

Oppdragsgiver er den personen som ønsker hjelp til et oppdrag 
Hjelper er den personen som utfører oppdraget.


2.BETALING & AVGIFTER

minsmåjobb.no tilbyr ikke betalingsformidling og oppgjør avtales og gjennomføres direkte mellom partene. Partene er selv ansvarlig for å få betalt for oppdraget og at jobben det betales for blir utført.

Tjenesten er gebyrbelagt for hjelpere og valg av avgift gjøres når kontakt opprettes på småjobber. Det er 2 avgifter å velge mellom.

Valg 1. - Avgift dersom man får jobben.
Denne avgiften har som hensikt å kun belaste hjelpere som får oppdraget. Dette forbeholder at kontaktinformasjon ikke utveksles før hjelper er valgt for oppdraget og vil derfor i praksis la hjelper kommunisere avgiftsfritt frem til det punkt at partene ønsker å møtes til befaring eller utveksle informasjon med hensikt å kommunisere utenfor chatten. Slik informasjon vil resultere i at befaringsavgift (valg 2) belastes om man ikke får jobben. Befaringsgebyr kommer aldri i tillegg til valg 1.

Valg 2. - Avgift for åpen chat/befaring 
Denne avgiften er lavere men trekkes uavhengig om hjelper får oppdraget eller ikke. Det er tillat å kommunisere utenfor chatten og å møtes til befaring.

Gjeldende gebyrer

 

Verdi på jobb

Valg 1.

Valg 2.

Mindre enn 500

kr. 39.- 

kr. 24.- 

Kr. 501 - 1000

kr. 59.-

kr. 29.-

Kr. 1001 - 2000

kr. 89.-

kr. 42.-

Kr. 2001 - 5000

kr. 135.-

kr. 75.-

Kr. 5001 - 10000

kr. 245.-

kr. 120.-

Over kr. 10000

kr. 355.-

kr. 150.-

minsmåjobb.no skanner kommunikasjonslogger når annonse kanselleres, utløper eller på andre måter blir inaktiv på tjenesten. Nettsiden avgjør automatisk om gebyr skal trekkes og uten menneskelig inngripen. Det er 14 dager klagerett på gebyrer og vi forbeholder oss retten til å manuelt gå igjennom logger som er nødvendig for å behandle klager.


3. ANGRERETT/AVBESTILLING AV OPPDRAG

For oppdrag som utføres av bedrifter gjelder håndverkertjenesteloven og tjenesteloven.

For oppdrag som utføres av privatpersoner der det ikke er inngått egen skriftlig avtale gjelder følgende vilkår for angrerett/ avbestilling:

En avtale betraktes som en inngått fra det øyeblikk oppdragsgiver har valgt hjelperen. Hjelper kan ha mangelfull informasjon om oppdraget på avtaletidspunktet og kan derfor kostnadsfritt angre/avbestille oppdraget. Oppdragsgiver forventes å ha full oversikt over oppdragets omfang og kan angre/ avbestille mot et avbestillingsgebyr tilsvarende tjenestegebyret omtalt i #2. Avbestillingsgebyret betales direkte til hjelper og skal dekke hjelpers kostnader til minsmåjobb.no  i forbindelse med oppdraget.

Dersom en av partene avbryter oppdraget etter at jobben er påbegynt skal hjelper
kompenseres for tid brukt på jobben. Dersom totalpris er avtalt på oppdraget skal
dette omregnes til timepris og allerede brukt tid skal betales til hjelper. Dersom timepris allerede er avtalt skal antall timer brukt på jobben legges til grunn for avregning.

Partene oppfordres til å inngå skriftlig avtale tilpasset det gjeldende oppdraget. minsmåjobb.no  legger til rette for dette og sender en oppdragsavtale til begge parter som kan benyttes til formålet. Inngåelse av en slik avtale vil erstatte minsmåjobb.no´s  standardvilkår.


4. MINSMÅJOBB.NO FORSIKRING/ERSTATNINGSANSVAR

minsmåjobb.no tilbyr ikke forsikring på oppdrag eller involverte personer. Dersom småjobben er av en slik art at forsikring er nødvendig er partene forpliktet til å selv tegne egnet forsikring.

Utstyr eller materiell som oppdragsgiver har satt til disposisjon til utføring av oppdraget er på eget ansvar. Hjelper er ikke økonomisk ansvarlig for skader på lånt utstyr. Oppdragsgiver er ansvarlig for at utlånt utstyr er i forskriftsmessig stand og trygt kan betjenes av hjelperen. Utstyr som hjelper bringer til oppdraget er hjelpers eget ansvar og oppdragsgiver er ikke økonomisk ansvarlig for skader på medbrakt utstyr.

Partene er ansvarlig for egen helse og sikkerhet og plikter å sette seg inn i regelverk for oppdraget som skal utføres. Oppdragsgiver plikter at jobbsted er trygt og at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. Hjelper plikter å utføre småjobben på en forskriftsmessig og trygg måte og ha egen forsikring i tilfelle skade.

minsmåjobb.no`s rolle er kun som kontaktformidler og frasier seg alt ansvar for arbeid og avtaler mellom partene.


5. GARANTI/REKLAMASJON

Hva som er å anse som en mangelfull tjeneste, må ses i lys av at hjelper kanskje i utgangspunktet ikke kan forventes å ha verken relevant erfaring eller utdanning.

Dersom en privatperson er valgt for oppdraget bortfaller normalt garanti og reklamasjonsrett. Unntak kan være dersom skriftlig avtale er inngått mellom partene eller at privatpersonen fremstår som en fagmann innen fagfeltet som er utført.

Dersom en bedrift er valgt for oppdraget har oppdragsgiver en garanti og reklamasjonsrett. Hva som er gjeldende rettigheter fremkommer av  håndverkertjenesteloven og tjenesteloven.


6. KRAV TIL HJELPERE

Hjelper er innforstått med at minsmåjobb.no´s rolle kun er som kontaktformidler og ikke kan ansvarliggjøres for avtaler som inngås eller tvister som oppstår mellom partene.

Innenfor de rammer som følger av ytringsfriheten påhviler det også hjelpere en lojalitetsplikt overfor minsmåjobb.no hva angår negativ omtale av tjenesten utad, for eksempel til kunder eller medier. Hjelper plikter å gi minsmåjobb.no mulighet til å håndtere konflikter internt.

Hjelper er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende skatteregler og oppgi inntekter til skattemyndigheter på oppdrag som er skattepliktig.

Innleie eller innkjøp som kommer i tillegg til avtalt pris skal alltid avtales på forhånd og skal kunne dokumenteres ved tvist. Slik dokumentasjon kan være digitale meldinger eller skriftlig avtale mellom partene. Det kan ikke kreves betaling for leie/ kjøp der gyldig kvittering ikke fremvises.

Hjelper plikter å følge opp avtaler som er gjort. Dersom avtale må brytes skal oppdragsgiver alltid varsles. Videre plikter hjelper å fremstå hyggelig, pliktoppfyllende og serviceinnstilt. minsmåjobb.no forbeholder seg retten til, uten å oppgi grunn, deaktivere eller stenge kontoer der hjelper ansees som en belastning for merkenavnet minsmåjobb.no enten ved illojal oppførsel, på grunn av mottatte klager eller kritikkverdig kundebehandling.


7. OPPDRAGSGIVERS FORPLIKTELSER

Oppdragsgiver er innforstått med at minsmåjobb.no´s rolle kun er som kontaktformidler og ikke kan ansvarliggjøres for avtaler som inngås eller tvister som oppstår mellom partene.

Oppdragsgiver forplikter seg til å legge ut jobber som følger Norsk lovgiving. Videre skal oppdragsgiver være klar over risikoen ved å velge ufaglært hjelp og alltid velge bedrifter eller fagfolk til oppdrag der dette er påkrevd etter Norsk lov eller der oppdragsgivers forventninger til kvalitet og utførelse er høy. Ved valg av privatperson plikter oppdragsgiver å gi nødvendig opplæring og følge jobben tett for å påse at oppdraget utføres som avtalt og med forventet resultat. Når småjobber legges ut skal oppdragsgiver følge opp og besvare alle henvendelser som mottas. Oppdrag som ikke lenger er aktuelle skal raskt kanselleres og valg av hjelper skal gjøres med en gang en avtale er inngått. Oppdragsgivere som ikke besvarer henvendelser, opptrer krenkende eller på andre måter er til belastning for våre hjelpere eller minsmåjobb.no  risikerer deaktivering eller nedstenging av konto.


8. ANGRERETT HOS TJENESTETILBYDER

Angrefristen er 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag tjenesten først ble levert. Unntak fra angrerett er digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved påbegynt abonnementsperiode på 30 dager erkjenner du at angrefristen for perioden går tapt.


9. MISLIGHOLD

minsmåjobb.no bistår ikke partene med oppgjør. Partene avtaler hvor og når oppgjøret skal finne sted. Partene er videre ansvarlig for å betale/ få betalt for oppdraget.

Dersom minsmåjobb.no mislykkes med å trekke tjenestegebyr etter gjeldende avtale og takster har Appos rett til å sende faktura og kreve inn beløpet etter Norsk lovgiving. Fakturagebyr og evt. omkostninger ved rettslig innkreving vil påløpe.

Dersom et oppdrag er utført og hjelper ikke får betalt for oppdraget kan dette rapporteres til post@minsmajobb.no. – Vi forbeholder oss retten til umiddelbart utestenge personer som bryter våre tjenesteregler eller bestiller hjelp uten å betale for oppdraget. I alvorlige tilfeller som kommer i konflikt med lover og bestemmelser vil forholdene kunne politianmeldes.


10. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

Som registrert bruker i minsmåjobb.no godtar oppdragsgiver og hjelper at nødvendig personlig informasjon lagres i minsmåjobb.no sin database og benyttes internt til publisering og håndtering av oppdrag samt håndheving av tjenestegebyrer.

minsmåjobb.no vil behandle all informasjon fortrolig og konfidensielt. Lagret informasjon vil kun bli benyttet på nettstedet minsmåjobb.no og relaterte tjenester under Appos.


11. GOOGLE EARTH

Vårt nettsted bruker Google Earth kartfunksjoner for transportplanlegger og plassering der småjobb skal utføres. Ved å bruke våre tjenester er du også bundet av Vilkår for bruk av Google Maps og Google Earth og Googles personvernregler


12. VERNETING

Hvis oppdragsgiver og hjelper ikke blir enige ved tvist, må saken tas videre. Partene avtaler Oslo tingrett/forliksråd som verneting i tilfelle rettslig tvist. Hvis tvisten gjelder angrerett kan saken klages gratis inn for Forbrukertvistutvalget.

Denne tjenesteavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom MinSmåjobb.no og deg med hensyn til dens innhold. Den kan ikke, på bakgrunn av at MinSmåjobb.no utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.